• Medezeggenschap

Medezeggenschap

Een aantal ouders en leerlingen denkt en praat actief mee over de gang van zaken op school. De vorm die hiervoor is gekozen is de Ouderraad en de Leerlingenraad. Daarnaast heeft de school een Medezeggenschapsraad waarin zowel leerlingen als ouders en personeelsleden over bepaalde zaken kunnen adviseren of meebeslissen.

De Ouderraad
Deze raad is een schakel tussen ouders en de school en bevordert de betrokkenheid van ouders bij de school. Ook wordt een bijdrage geleverd aanhet optimaal functioneren van de school en aan de kwaliteit van het onderwijs. Het RLS vindt het waardevol dat ouders meepraten en denken over de gang van zaken op school. De ouderraad is bereikbaar via ouderraad@rijnlandslyceum-rls.nl.
 
De Leerlingenraad
Deze raad is speciaal bedoeld voor het aankaarten van zaken die leven onder leerlingen. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening en behartigt de belangen van de leerlingen op school. De raad bestaat uit twaalf leerlingen uit verschillende leerlagen. Een terugkerend agendapunt is het leerlingenstatuut. Hierin staan alle rechten en plichten van leerlingen.
De leerlingenraad is bereikbaar via leerlingenraad@rijnlandslyceum-rls.nl.

Medezeggenschapsraad
De schoolleiding vraagt de MR om advies, bijv. als het schoolreglement veranderd zou worden, bij nieuwbouw of als het gaat om de vraag hoe de ouderbijdrage besteed dient te worden. Ook moet de schoolleiding instemming van de MR hebben. als de doelstellingen van school veranderd zouden worden. De MR is bereikbaar via mr@rijnlandslyceum-rls.nl