• Visie en doelstellingen

Visie en doelstellingen

Het RLS kenmerkt zich door kwalitatief goed onderwijs. De schoolvisie geeft de hoogste prioriteit aan de talentontwikkeling van de individuele leerling. We dagen de leerling uit en bieden hem onderwijs op zijn niveau.

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim is een school

  • die zich toelegt op optimale talentontwikkeling van leerlingen en medewerkers;
  • die onderwijs biedt dat leerlingen uitdaagt tot het behalen van het voor hen maximale onderwijsniveau;
  • die méér biedt dan kwalitatief goed onderwijs;
  • die onderwijs verzorgt met een solide basis en differentieert als dat mogelijk en/of nodig is;
  • die onderwijsprogramma’s ontwikkelt en uitvoert die aansluiten bij het basisonderwijs met een sterke oriëntatie op de doorstroom naar het vervolgonderwijs;
  • die verschillen tussen leerlingen en medewerkers waardeert en op de juiste wijze inzet;
  • die een veilig schoolklimaat creëert en in stand houdt, waarbinnen normen en waarden gelden en heldere afspraken bestaan die consequent worden nageleefd.
Visie

Iedere leerling uitdagen en onderwijs bieden op zijn of haar niveau. Dit doen wij door de leerling in staat te stellen het maximale uit zichzelf te halen in een veilige omgeving. Wij herkennen en erkennen de talenten van leerlingen en collega’s en zorgen voor optimale begeleiding in het leer- en werkproces.

Het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar is een belangrijke maatschappelijke taak. Het vormt het fundament voor hun toekomst en voor die van de samenleving. Dit fundament wordt gefinancierd met overheidsgeld. Dit vormt een belangrijke reden zeer verantwoord om te springen met deze verantwoordelijkheid, die primair bij de middelbare school ligt. De opdracht aan onze school luidt: maximale inzet van beschikbare middelen met als doel onze leerlingen kansen te bieden om optimaal hun talenten te ontwikkelen.

Het Rijnlands Lyceum is een algemeen bijzondere school. Dit betekent onder meer dat de school wil bijdragen aan de vorming van leerlingen als volwaardig burger in een internationale samenleving. Het respect voor anderen is hierbij richtingbepalend.