Privacy

De scholen van de Stichting Het Rijnlands Lyceum werken op het terrein van informatiebeveiliging en privacy met de protocollen van de Stichting Kennisnet. In de protocollen is o.a. vastgelegd:
 • waarom wij persoonsgegevens wij van uw kind verwerken.
 • welke gegevens de school verwerkt.
 • hoe wij omgaan met de gegevens.
 • met wie wij gegevens delen.
 • de wijze waarop wij de gegevens beheren en de bewaartermijnen.
 • uw wettelijke rechten.

Meer informatie staat in het 'lees meer scherm'. • Waarom wij persoonsgegevens wij van uw kind verwerken.
  Daarbij gaat het om het goed kunnen nakomen van de verplichtingen die wij als onderwijsinstelling ten opzichte van u en de leerling hebben en het nakomen van de wettelijke verplichtingen die de school heeft. Voorbeelden zijn de aanmeldgegevens, het bijhouden van de studievoortgang en presentie.
 • Welke gegevens de school verwerkt.
  Wij verwerken diverse gegevens van uw kind. Het merendeel daarvan hebben we rechtstreeks - doorgaans bij aanmelding - van u gekregen. Van de basisschool ontvangen wij het onderwijskundig rapport.
 • Hoe wij omgaan met de gegevens.
  Daarbij is het uitgangspunt dat wij niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren voor onze taak als school.
 • Met wie wij gegevens delen.
  Dat is naast u met de instanties aan wie we dit wettelijk verplicht zijn (denk bijvoorbeeld aan leerplicht, schoolinspectie, duo). We delen ook gegevens met commerciële partijen als dit voor het onderwijs noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan zijn leveranciers van leermiddelen en Somtoday. Daarbij gaat het uitsluitend om de gegevens die voor het specifieke doel nodig zijn. We delen nooit gegevens over uw kind met derde partijen voor andere doeleinden dan onderwijs.
 • De wijze waarop wij de gegevens beheren en de bewaartermijnen.
 • Uw wettelijke rechten.
  U heeft het recht om de gegevens van uw kind in te zien en kunt de school verzoeken om rectificatie of het wissen van gegevens.

Onze protocollen:
-Privacy policy: de link hierheen staat onder dit item
-Privacyreglement: dit staat op de beschermde omgevingen: voor ouders op het ouderportal (bij documenten>algemeen) en voor leerlingen op de ELO
-Reglement Internet en Sociale media op school: dit staat op de beschermde omgevingen: voor ouders op het ouderportal (bij documenten>algemeen) en voor leerlingen op de ELO