Decaan en keuzebegeleiding
Op het RLS werken twee decanen: mevrouw Janssen voor de mavo en de heer Van Welzenis voor de havo- en vwo-afdelingen. Samen met de mentoren begeleiden de decanen de leerlingen met de profiel- en studiekeuze. De decanen ondersteunen de mentoren met de lessen rondom Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) vanuit de vijf loopbaancompetenties: (1) kwaliteitenreflecties, (2) loopbaansturing, (3) motievenreflecties, (4) werkexploratie en (5) netwerken. Dat is samen te vatten in: wat kan ik, wat wil ik, wat past bij mij, hoe kom ik daar en wie kan mij daar bij helpen? In de driehoeksgesprekken zal er met uw kind en u gereflecteerd worden op lopende mentorzaken, maar ook deze loopbaancompetenties.

LOB en profiel- en studiekeuze
Tijdens de LOB-lessen maken de leerlingen gebruik van digitale methodes om hen te helpen met het maken van de profielkeuze (klas 3) en de studiekeuze (bovenbouw havo/vwo). In klas 3 werken we met Qompas. In de bovenbouw van havo en vwo werken we met de applicatie van Lyceo LOB. De websites bij deze methodes bevatten informatie die de leerling helpt bij het maken van een keuze (zoals open dagen) en verschillende studie- en beroepskeuzetestjes. Daarnaast is er in de LOB-lessen veel aandacht voor gesprekken met de klas en de mentor over keuzes en de dilemma’s, kansen en uitdagingen die dat met zich meebrengt. Voor de mavo-afdeling hebben we een eigen lesmethode ontwikkeld dat resulteert in een LOB-dossier. We nodigen u van harte uit om met uw kind in de methode mee te kijken en actief met uw kind de profiel- of studiekeuze te bespreken.

De decanen zijn goed zichtbaar in de school en kunnen uw kind ook helpen met hun profiel- of studiekeuze door een individueel gesprek in te plannen, eventueel samen met u. Leerlingen maken daarvoor gemakkelijk een afspraak via de mail naar desbetreffende decaan. In de flexruimte kunnen bovenbouwleerlingen zich bovendien verdiepen in verschillende specifieke thema's als: tussenjaren, studeren in het buitenland, numerus fixus-opleidingen, studiefinanciering, studeren met een functiebeperking en doorstroomeisen naar het hoger onderwijs.

Voorlichtingsactiviteiten
Daarnaast organiseren de decanen profiel- en beroepsactiviteiten op het mbo voor mavo, oriëntatiedagen op het hbo en universiteit voor havo en vwo en nodigen we verschillende gastsprekers uit die betrokken zijn bij verschillende beroepen en vervolgopleidingen.
De decanen organiseren samen met de decanenkringen uit de regio verschillende voorlichtingsactiviteiten, waaronder de Leidse Voorlichtingsavonden waar veel vervolgstudies komen vertellen over hun opleidingen. Deze laagdrempelige manier van in contact te komen met een opleiding is van grote toegevoegde waarde op het keuzeproces.