Ouders zijn op verschillende manier betrokken bij onze school, bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderraad (OR). Daar zijn we blij mee, want met elkaar maken we ons onderwijs nog beter.

MR

Op het RLS praten leerlingen, ouders, docenten en medewerkers mee over het beleid op school. De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan daarvoor. De schoolleiding vraagt de MR om advies, bijvoorbeeld als het schoolreglement veranderd wordt, bij nieuwbouw of als het gaat om de vraag hoe de ouderbijdrage besteed dient te worden. Daarnaast heeft de MR advies- en instemmingsrecht. Dat is in de wet geregeld. In de MR zitten 12 leden; 5 leden van het onderwijzend personeel, een lid van het niet onderwijzend personeel, 3 ouders en 3 leerlingen. De MR komt tenminste 7 keer per schooljaar bij elkaar.

Wilt u zich aanmelden voor de MR of heeft u een vraag of opmerking? U kunt de MR bereiken via een mail aan mr@rijnlandslyceum-rls.nl.

OR

Een groep betrokken ouders is vertegenwoordigd in de ouderraad (OR). De OR praat en denkt mee bij de voorbereiding en uitvoering van zaken die in het bijzonder leerlingen en ouders aangaan en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ook wordt informatie uitgewisseld met Medezeggenschapsraad (MR) van de school. De OR levert - gevraagd en ongevraagd - advies en bevordert zo de communicatie tussen de ouders, schoolleiding, docenten en leerlingen. De Ouderraad vervult een actieve rol in het aanbieden van informatie van en aan ouders. Zo wordt bijvoorbeeld ieder jaar een thema-avond georganiseerd waarin aandacht wordt besteed aan een onderwerp dat voor zoveel mogelijk ouders interessant is. De OR bestaat uit maximaal 17 leden en komt ongeveer 7 keer per schooljaar bij elkaar.

Wilt u zich aanmelden voor de OR of heeft u een vraag of opmerking? U kunt de OR bereiken via een mail aan rls-ouderraad@rijnlandslyceum-rls.nl.